Shri Sudharsan Silks
2/210,
Chinthamaniyur,
Omalur Road,
Salem - 636 455.

04290-248314
94427 02705
93601 80467

Email : shrisudharsansilks@gmail.com